OPZiWR w Zamościu informuje, że dnia 25 czerwca wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie znajduje się poniżej.

Zamówienia publiczne, 28 czerwca 2012

Odpowiedz na zapytanie dotyczące SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 8 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 Dz. U. Nr 113, poz 759 z późn. zm.

 

Zamawiający:

 

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu

ul. B. Prusa 2

22 – 400 Zamość

 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa Zamówień Publicznych na „PEŁNIENIE FUNKCJI ASYSTENTA RODZINY NA TERENIE MIASTA ZAMOŚCIA W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTEPCZEJ NA ROK 2012” ASYSTENT RODZINY 2012

 

 

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu informuje, że dnia 25 czerwca 2012 roku wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.06.2012 r. pod numerem 210348 - 2012 o następującej treści:

 

Zapytanie nr 1

 

Zwracam się z pytaniem dotyczącym oferty na pełnienie funkcji asystenta rodziny. W formularzu zgłoszeniowym należy podać „cenę łącznie za jedną część zamówienia w całym okresie realizacji...” Na tą chwilę nie został dokładnie określony dzień, w którym nastąpi podpisanie umowy z osobami, których oferta będzie najkorzystniejsza. Nie jest te z dokładnie ustalony dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia. W jaki więc sposób należy potraktować miesiąc lipiec? Czy wpisując cenę należy wliczyć cały miesiąc lipiec, czy też obliczyć tylko te dni lipca, za które będzie realizowane zamówienie?

 

Odpowiedz:

 

W związku z upływem terminu składania ofert i planowanym rozstrzygnięciem przetargu w dniu 29 czerwca 2012 roku, oraz biorąc pod uwagę najwcześniejszy możliwy termin podpisania umowy tj. 6 lipiec 2012 roku kalkulacja ceny łącznie za całą wartość zamówienia w całym okresie realizacjiwinna być zrobiona najwcześniej od dnia 9 lipca 2012 roku. 

 

DYREKTOR

 

Wojciech Buczkowski


Proszę czekać... Proszę czekać...